زمان بندی کلاس های آمادگی برای زایمان

خدمات مرکز نوباوه

جدول زمان بندی همایش های رایگان

 زمان بندی کلاس های آمادگی برای زایمان 

 

آموزش آگاهی های لازم برای دوران باداری و زایمان شنبه های هر هفته ساعت ۱۰ – ۱۲ صبح ساعت ۵ – ۷ بعد از ظهر
آموزش رفتارهای جنسی و زناشویی سه شنبه های هفته اول هر ماه ساعت ۱۰ – ۱۲ صبح ساعت ۵ – ۷ بعد از ظهر
آموزش مهارت های ارتباطی و افزایش صمیمیت یکشنبه های هفته دوم هرماه ساعت ۱۰ – ۱۲ صبح ساعت ۵ – ۷ بعد از ظهر
آموزش فرزند پروری و هوش و خلاقیت کودک دوشنبه های هفته سوم هر ماه ساعت ۱۰ – ۱۲ صبح ساعت ۵ – ۷ بعد از ظهر
راهکارهای افزایش باروری(زنان و مردان) چهار شنبه های هفته چهارم هر ماه ساعت ۱۰ – ۱۲ صبح ساعت ۵ – ۷ بعد از ظهر
آموزش های بلوغ – غربالگرهای دوران میانسالی – بیماری های پستان و دوران یاءسگی پنج شنبه های هرهفته ساعت ۱۰ – ۱۲ صبح

 

مرکز نوباوه زمان بندی کلاس های آمادگی برای زایمان